CLMC100-CHO Chocolate - 0.12mm cord (100 yds)

$4.20
title: CLMC100-CHO
SKU: CLMC100-CHO

CLMC100-CHO Chocolate - 0.12mm cord (100 yds)